Konkursy dla szkół i nauczycieli    18.03.2019
Zapraszamy do udziału w konkursach

o tytuł “Wielkopolska Szkoła Roku” oraz o tytuł “Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

Organizatorem konkursów jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Koordynatorem konkursów prowadzącym obsługę organizacyjną jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl.

Celem konkursu o tytuł “Wielkopolska Szkoła Roku” jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. W tym konkursie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz zespoły szkół różnych typów z terenu Wielkopolski (zwane dalej szkołami). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie do 31 sierpnia 2019 r. (termin przedłużono) wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Celem konkursu o tytuł “Wielkopolski Nauczyciel Roku” jest wyróżnienie nauczycieli:
  • cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy,
  • kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny,
  • dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań,
  • cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym,
  • którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania,
  • posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,
  • czynnie zaangażowanych w rozwój szkoły lub placówki.
W konkursie o tytuł “Wielkopolski Nauczyciel Roku” mogą wziąć udział nauczyciele zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych na terenie Wielkopolski wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie do 31 sierpnia 2019 r. (termin przedłużono) wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Regulaminy konkursów