Trzydzieści lat konińskiej placówki doskonalenia nauczycieli    
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Koninie jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli został powołany Decyzją nr 39 Wojewody Konińskiego z dnia 1 czerwca 1989 r. Jego celem było stworzenie warunków do doskonalenia się nauczycieli. Pierwszym dyrektorem placówki została pani Jadwiga Knotowicz, która kierowała Ośrodkiem od 1 czerwca 1989 r. do 31 grudnia 1990 r.

Z dniem 1 stycznia 1991 r. dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego została pani Elżbieta Siudaj-Pogodska, która zarządzała placówką do 31 sierpnia 2010 r. Do końca 1998 r. organem prowadzącym i nadzorującym placówkę był Kurator Oświaty w Koninie. Od 1 stycznia 1999 r. – zgodnie z założeniami reformy administracyjnej kraju – Ośrodek stał się placówką samorządową prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i nadzorowaną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uchwałą nr XXXIV/518/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2001 r. – w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Koninie i nadania statutu – otrzymał nazwę Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. placówką kierował pan Piotr Gołdyn.

Decyzją Nr 0152/5/11 z dnia 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 77a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego i pozytywnej opinii zespołu akredytacyjnego, Wielkopolski Kurator Oświaty przyznał akredytację Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów weryfikowania i zapewnienia jakości procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz mierzenia jego efektów. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapewnia kadrę o stosownych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, spełniającą warunki wymienione w § 3 pkt. l cytowanego rozporządzenia. Opracowuje i  wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli, uczestniczy w programach międzynarodowych, ogólnokrajowych, wojewódzkich i regionalnych, przeprowadza ich ewaluację; systematycznie bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego i uwzględnia wyniki w realizowanych programach, dokumentuje przebieg procesu planowania i wdrażania oraz ewaluacji realizowanych programów i form doskonalenia, spełniając warunki wymienione w § 3 pkt. 2 rozporządzenia. Zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 pkt. 3 i 4 rozporządzenia, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz systematycznie unowocześnia posiadaną bazę, uwzględniając aktualne potrzeby i postęp techniczny. Podejmuje działania ukierunkowane na zapewnienie jakości kształcenia.

Warto podkreślić, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, jako pierwszy w Wielkopolsce, otrzymał akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zmienił swoją dotychczasową siedzibę, mieszczącą się do tej pory przy ulicy Przemysłowej 7. Od 1 marca 2012 r., po trwającym prawie rok remoncie, placówkę przeniesiono do nowoczesnego budynku przy ulicy Sosnowej 14.

Kolejna zmiana w systemie funkcjonowania palcówki nastąpiła na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29 października 2012 r. Z dniem 1 stycznia 2013 r. został powołany zespół placówek Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie składający się z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie wraz z trzema filiami: w Kole, Słupcy i Turku. Dyrektorem nowo powstałego Centrum został pan Jarosław Jankowski.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest publiczną placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i nadzorowaną merytorycznie (pedagogicznie) przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Centrum działa na terenie województwa wielkopolskiego i obejmuje swym zasięgiem nauczycieli miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. Celem placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.[Tekst: Aldona Olesiak]