Seminarium “Podsumowanie stanu prawa oświatowego…”    18.05.2021
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na seminarium M/11 (on-line), prowadzone przez eksperta ds. prawa oświatowego pana L. Zaleśnego:

“Podsumowanie stanu prawa oświatowego na koniec roku szkolnego 2020/2021”

Spotkanie on-line odbędzie się 9 czerwca 2021 r. w godz. 9.00-12.00.

Program zajęć:
  1. Ustawy prawa oświatowego i ich stan prawny na koniec roku szkolnego.
  2. Przepisy wykonawcze z zakresu prawa oświatowego i ich stan prawny na koniec roku szkolnego.
  3. Projekty nowych przepisów prawa oświatowego (ustaw i rozporządzeń).
  4. Odpowiedzi na pytania.
Uczestnik pozna w szczególności zmiany – jakie zaszły w ostatnim czasie w przepisach – i stan uregulowań prawnych na koniec roku szkolnego.

Cel szkolenia:
  • zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian prawa oświatowego;
  • przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym;
  • określenie wpływu zmian w przepisach na zmianę statusu nauczycieli szkole.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o logowanie się w ISOS (www.cdnkonin.pl).

Kierownik szkolenia: A. Czaplicka-Wojtas (aczaplicka@cdnkonin.pl; tel.63 242 23 32 wew. 211).