Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Informacja o ofercie doradztwa

Informacja o ofercie doradztwa

grafika oferta doradztwa

Szanowni Państwo,

Nauczyciele doradcy metodyczni Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszają nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych do udziału w bezpłatnych formach doradztwa metodycznego.

Na formy doradztwa mogą Państwo zapisywać się w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń: Oferta doradztwa.

Sieci współpracy i samokształcenia organizowane przez nauczycieli doradców: Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2023/2024.

Nauczyciele doradcy metodyczni i ich programy

Anna Berdzińska
Anna Berdzińska
historia i wiedza o społeczeństwie
Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie
Anna Dobropolska
Anna Dobropolska
religia
Szkoła Podstawowa im. w Grodźcu
Mariola Felczyńska
Mariola Felczyńska
pedagog szkolny
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodawie
Elżbieta Fijałkowska
Elżbieta Fijałkowska
geografia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
Beata Grzelka
Beata Grzelka
historia i wiedza o społeczeństwie
Szkoła Podstawowa nr 5 w Turku
Małgorzata Gralewski
Małgorzata Gralewski
język angielski
Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie
Anna Kamińska
Anna Kamińska
wychowanie fizyczne
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie
Wiesława Kowalska
Wiesława Kowalska
matematyka
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie
Jolanta Krucka
Jolanta Krucka
historia i wiedza o spoleczeństwie
Szkoła Podstawowa w Golinie
Katarzyna Krygier
Katarzyna Krygier
wychowanie przedszkolne
Przedszkole nr 6 w Koninie
Beata Kubsik
Beata Kubsik
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie
Małgorzata Kuczkowska
Małgorzata Kuczkowska
język angielski
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach
Alicja Rogawska
Alicja Rogawska
technika
Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie
Agata Różańska
Agata Różańska
język polski (szkoły ponadpodstawowe)
Szkoła Podstawowa w Grodźcu
Jolanta Staszak
Jolanta Staszak
biologia
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie
Aleksandra Szacowna-Błaszczyk
Aleksandra Szacowna-Błaszczyk
kształcenie specjalne i integracyjne, edukacja włączająca
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole z Oddziałami Integracyjnymi
plakat oferta doradztwa CDN Konin

Podstawa prawna pracy doradcy metodycznego

Doradca metodyczny to nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek, w formie bezpośredniego wsparcia ich w rozwoju oraz w doskonaleniu zawodowym. (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli).

Kwalifikacje wymagane od kandydatów

Kurator oświaty może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada:

 1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 3. co najmniej dobrą ocenę pracy;
 4. udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
 5. kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
 6. umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Tryb powierzenia zadań doradcy metodycznego

Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony. Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.

Zadania doradcy metodycznego

Do zadań nauczyciela doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 1. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Na stronie internetowej Centrum zamieszczane są informacje o działalności doradców metodycznych i o planowanych przez nich formach doradztwa, a także dane dotyczące kontaktu z doradcami, miejsc i godzin ich dyżurów, prowadzonych zajęć i lekcji otwartych itp.

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin