Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna O nas

O nas

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (CDN w Koninie) jest publiczną akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli, prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i nadzorowaną merytorycznie (pedagogicznie) przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Centrum działa na terenie województwa wielkopolskiego i obejmuje swym zasięgiem nauczycieli miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. 

 

Siedziba główna CDN w Koninie znajduje się w Koninie przy ul. Sosnowej 14.

 

W skład CDN w Koninie wchodzą: 

1.     Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

2.     Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie posiadająca filie: 

a)     w Kole o nazwie: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Kole,

b)    w Słupcy o nazwie: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy

c)     w Turku o nazwie: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku

 

Celem placówki jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wynikających z:

1) aktualnych przepisów prawa,

2) kierunków polityki oświatowej państwa,

3) regionalnej polityki w obszarze edukacji.

 

Swoje zadania CDN w Koninie realizuje w szczególności przez:

  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół/placówek oświatowych (pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki, ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki, zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji form wspomagania);
  • organizowanie oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
  • prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek oświatowych, w tym warsztatów, seminariów, kursów (kwalifikacyjnych, nadających uprawnienia i doskonalących), konferencji, szkoleń dla zespołów nauczycieli realizowanych na zamówienie dyrektora szkoły/placówki oświatowej, wykładów i innych;
  • prowadzenie doradztwa metodycznego;
  • udzielanie konsultacji;
  • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
  • informowanie nauczycieli o dostępnych w województwie formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia.

Działalność CDN szczegółowo określa statut CDN w Koninie.

 

*** Rys historyczny ***

 

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Koninie jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli został powołany Decyzją nr 39 Wojewody Konińskiego z dnia 1 czerwca 1989 r. Jego celem było stworzenie warunków do doskonalenia się nauczycieli. Pierwszym dyrektorem placówki została pani Jadwiga Knotowicz, która kierowała Ośrodkiem od 1.06.1989 do 31.12.1990r. 

 

Z dniem 1 stycznia 1991 r. dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego została pani Elżbieta Siudaj – Pogodska, która zarządzała placówką do 31.08.2010 r. Do końca 1998 r. organem prowadzącym i nadzorującym placówkę był Kurator Oświaty w Koninie. Od 1 stycznia 1999 r. – zgodnie z założeniami reformy administracyjnej kraju – Ośrodek stał się placówką samorządową prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i nadzorowaną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uchwałą nr XXXIV/518/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2001 r. - w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Koninie i nadania statutu - otrzymał nazwę Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. placówką kierował pan Piotr Gołdyn

 

Decyzją Nr 0152/5/11 z dnia 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 77a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego i pozytywnej opinii zespołu akredytacyjnego, Wielkopolski Kurator Oświaty przyznał akredytację Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów weryfikowania i zapewnienia jakości procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz mierzenia jego efektów. Warto podkreślić, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, jako pierwszy w Wielkopolsce, otrzymał akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.  

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zmienił swoją dotychczasową siedzibę, mieszczącą się do tej pory przy ulicy Przemysłowej 7. Od 1 marca 2012 r., po  trwającym prawie rok remoncie, placówkę przeniesiono do nowoczesnego budynku przy ulicy Sosnowej 14. 

 

Kolejna zmiana w systemie funkcjonowania palcówki nastąpiła na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29 października 2012 r. Z dniem 1 stycznia 2013 r. został powołany zespół placówek Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (CDN), składający się z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (ODN) i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie (PBP) wraz z trzema filiami: w Kole, Słupcy i Turku. Dyrektorem nowo powstałego Centrum został pan Jarosław Jankowski

 

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin